Stanovy SDH Lipí

Stanovy dobrovolného sboru hasičského v Lipí

§.1. Aby při vzniklých požárech v obci a v okolí lepšího pořádku v hašení ohně a chránění
majetku obyvatelstva zachovati lze bylo usneslo se platně zástupitelstvo obce Lipí vé
své řádné schůzi dne 8. března 1888 na základě řádu policie ve příčině ohně pro
království české, daného dne 25. května 1876 utvořiti sbor dobrovolných hasičů,
jehožto údové se zavazují v případu ohně život a majetek obyvatelstva spůsobem
nejpřihodnějším hájiti i chrániti.
§.2. Vzhledem k tomuto šlechetnému účeli dovolává se sbor ten všeobecné podpory a pro
snažší dosažení účelu toho oprávněn jest státi se členem kterékoli župní jednoty
hasičské.
§.3. Spolek má sídlo své v Lipí a zve se: „Dobrovolný sbor hasičský v Lipí.“
§.4. Jednací řeč jest česká.
§.5. Sbor hasičský skládá se:
1. z činných, 2. přispívajících, 3. zakládajících, 4. čestných členů.
ad 1. Činným členem jest, kdo byv výborem jako řádný a na cti zachovalý uznán a za člena
přijat, rukou dáním se předsedovi zaváže, cvičení hasičská činně navštěvovati, při požárech
účinkovati a dobrovolně všech nařízení služby hasičské se týkajících poslušen býti.
ad 2. Přispívajícím členem se stává, kdo výborem povždy na dobu tří let ustanovené měsiční
poplatky odvádí; poplatky ty nebudou 15 kr měsíčně přesahovati. V případu potřeby jest
výbor oprávněn i od činných členů takové poplatky vybírati.
ad 3. Zakládajícím údem se stává, kdo částku 10 zl. do pokladny spolkové složí.
ad 4. Výbor jemnovati může čestné členy, aby poctu vzdal osobám o hasičství vůbec neb o
sbor zasloužilým.
Osoby nezletilé mohou jen se svolením svých zástupců za členy býti přijaty, až překročily-li
18. rok věku svého.
§.6. Údové mají právo:
1. Do valných hromad přicházeti a tam o záležitostech spolku rokovati.
2. Volby výborů činně býti účastni.
3. Nahlížeti do ročních účtů v revisorů proskoumaných.
4. Návrhy týkající se jednoty ve valných hromadách činiti.
5. Voliti svého velitele a povelníky.
6. V ustanovený čas v místnostech spolkových se scházeti, na cvičení podílu bráti,
společných zábav a výletů se súčastniti.

§.7. Povinnosti údů jsou:
1. Vždy, kdy spolek jako takový shromážděn je, svorně, slušně a počestně se chovati.
2. Předepsané měsiční poplatky napřed odváděti.
Činných mimo to:
3. Domácí řád při cvičeních zachovávati.
4. Na dané znamení na stanoviště has. se dostaviti.

5. Jak při cvičení tak při požáru okamžitě poslechnouti rozkazu velícího; domníváli
se člen že bezpráví mu učiněno, nechť podá stížnost nejdéle do 24 hodin u
předsedy.

§.8. Činní členové rozdělí se na tři odbory:
1. Lezci 2. Stříkačníci 3. Chranci
Každému odboru velí povelník.
Lezci na starosti mají hašení v užším slova smyslu, stříkačníci dopravu a obsluhu
strojů, chranci vynášení a opatrování majetku.
§.9. V záležitostech spolku rozhoduje valná hromada a výbor.
§.10. Valná hromada volí na dobu tří let výbor tímto spůsobem: Činní členové zvolí ze svého
středu velitele a cvičitele, pak členové jednotlivých odborů své povelníky.
Ze všech členů volí se pak čtyři členové výboru, dva náhradníci, dva revisoři účtů a
předseda. Předseda zvolí hledě ke spůsobilosti ze zvolených výborů jednatele a
hospodářského správce.
§.11. Valnou hromadu svolává předseda pravidelně jednou do roka a to na počátku roku.
Mimořádnou dle potřeba neb na žádost čtvrtiny členů.
§.12. Přístup do valné hromady mají jen členové; právo volební vykonává každý člen
osobně, jen členové mimo obec trvale usazení mohou hlasovati plnomocenstvím.
§.13. K platnému usnášení valné hromady jest potřebí, aby přítomna byla třetina všech
členů; nesejdeli se dostatečný počet, odbývá se bez ohledu na počet přítomných o
hodinu později druhý valná hromada. Valná hromada usnáší se nadpoloviční většinou
hlasů; předsedův hlas rozhoduje při rovnosti hlasů.
§.14. Mimo volbu výboru přísluší valné hromadě usnášeti se o změně stanov, rozhodovati o
pochybnostech které by nastaly, o zřízení neb nájmu místností spolkových, o trvání neb
zrušení spolku, schvalovati roční účty, rozhodovati o přijmutí výborem vyloučeného
člena, když se tento k ní odvolal.
§.15. Výbor hasičského sboru sestává z předsedy, velitele, cvičitele, tří povelníků a čtyr
výborů. Předseda svolává výbor čtvrtletně k řádným, dle potřeby neb na žádost tří
členů i k mimořádným seděním, k nimž jen členové výboru mají přístup.
Ku platnému uzavírání potřebí jest přítomnosti pěti členů. Hlasování děje se jako ve
valné hromadě.
Výbor bdí nad pořádkem a finančním hospodářstvím spolkovým, opatřením a
udržováním potřebného nářadí, sestavuje ve smyslu stanov podrobný domácí řád,
přijímá nové členy, aniž by povinen byl udati důvodů proč toho kterého člena nepřijal
a rozhoduje vůbec ve věcech, které nejsou přikázány val. hromadě.
§.16. Všem schůzím a sezením výborovým předsedá předseda neb jeho zástupce.
§.17. Předsedou sboru jest, kdo valnou hromadou byv zvolen volbu přijal. Jej zastupuje
v první řadě velitel.
Předseda svolává valné hromady i schůze výborové, předsedá v nich, zastupuje sbor
ve všech záležitostech naproti osobám třetím nebo úřadům, podpisuje platně veškeré
sboru se týkající listiny a pečuje o to, aby stanovy, řád domácí i veškerá nařízení
náležitě se zachovávaly.

§.18. Velitel ustanovuje a řídí veškerá cvičení, jemu náleží vrchní velení při požárech, stálý
dohled na veškeré činné mužstvo co služby hasičské se týče i na všecko nářadí.
§.19. Cvičitel na starosti má výcvik veškerého mužstva, on budiž veliteli ve všech
povinnostech jeho nápomocen. V nepřítomnosti velitelově zastupuje ho.
§.20. Povelníci starají se o řádný výcvik svých oddělení.
§.21. Hospodářský správce vede stálou dohlídku nad správou veškerého náčiní, vady na
tomto se vyskytující oznamuje veliteli.
§.22. Jednatel vede veškeré administrativní záležitosti spolku a spravuje pokladnu.
§.23. Revisoři skoumají roční účty a stav pokladny, o nálezu svém podávají správu řádné
valné hromadě.
§.24. Členové sboru pokud konají službu hasičskou užívají stejnokroje a sbor užívá při
cvičeních, požárech a vůbec, kdy vystupuje jako takový trubek.
§.25. Spory povstalé mezi členy vyřizuje smírčí soud z jehož nálezu není odvolání.
Každá strana zvolí si dva důvěrníky, kteří na pozvání předsedova zasednou pod
předsednictvím téhož, při vyslechnou a učiní nález, hlasujíce jako při sezení
výborovém.
Rozepře mezi výborem jako takovým a jednotlivými členy rozhodne valná hromada.
§.26. Práv svých úd pozbývá:
1. Když dobrovolně vystoupí, což oznámí předsedovi; činný člen když se přestěhoval
do jiné obce.
2. Kdo měsíční poplatky po celý rok nezaplatil.
3. Kdo ze spolku byl vyloučen; což děje se dopustíli se člen skutku takového, jimž
trpěla by čest spolku, zlehčuje-li spolek neb jeho správu, prohřešuje-li se zúmyslně
a opětně proti domácímu řádu, nebo nepodrobí-li se výroku smírčího soudu.
§.27. Vyloučený může býti opět přijat, když pominula překážka jeho členství aneb uplynulali
doba tří let od jeho vyloučení.
§.28. Spolek se rozejde, když dvě třetiny členů ve valné hromadě jen k tomu cíli svolané pro
rozejití se hlasují. Veškeré jmění spolkové připadne v tom případě obci Lipí.
§.29. Ve smyslu stávajících zákonů podrobuje se sbor úřednímu dozoru.

Dobrovolný hasičský sbor v Lipí,
dne 25. ledna 1889

Stanovy tyto byly ve schůzi obecního zástupitelstva dne 5. ledna 1889 proskoumány a v plném
znění schváleny.
Zástupitelstvo obce Lipí, dne 25. dubna 1889